REGULAMIN SKLEPU POD WSK-ą

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.             Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, dostawy Towarów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Towarów wadliwych.

2.             Kupujący jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcą).

3.             Do umów zawieranych z Kupującym w rozumieniu § 1 pkt 2 stosuje się wyłącznie niniejszy regulamin, z wyłączeniem postanowień regulaminu dotyczącego umów zawieranych z konsumentami.

4.             Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a)    „Konto” – konto, które Kupujący powinien założyć na Stronie w celu złożenia Zamówienia;

b)   „Potwierdzenie” – wiadomość e – mail potwierdzająca akceptację Zamówienia przez Sprzedającego;

c)    „Dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, dniem wolnym od pracy;

d)   „Umowa” – umowę sprzedaży zawieraną poprzez złożenie zamówienia Towaru przez Kupującego;

e)    „Kupujący” – osobę składającą Zamówienie na Stronie;

f)    „Sklep” – sklep internetowy o adresie elektronicznym www.skleppodwska.pl/sklep;

g)   „Sprzedający” – spółkę Motoped Janusz Ziółkowski sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Dubois, nr 3, lok. 1B, 50 – 208 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554900, REGON: 361357159, NIP: 8982211428, adres poczty elektronicznej: sklep@skleppodwska.pl ;

h)   „Strona” – stronę internetową Sprzedającego pod adresem: www.skleppodwska.pl, za pośrednictwem której Kupujący i Sprzedający zawierają Umowę.

i)     „Zamówienie” – ofertę złożona przez Kupującego Sprzedającemu w celu zakupienia Towaru.

 

§ 2. Zawarcie umowy

1.             Aby zawrzeć umowę, Kupujący jest zobowiązany założyć Konto w Sklepie poprzez Formularz Rejestracji oraz podać swoje prawdziwe, aktualne dane, w zakresie wymaganym w Formularzu.

2.             Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.

3.             Zawarcie Umowy następuje poprzez: kliknięcie ikony „Potwierdzam zamówienie i płacę” (oferta), wysłanie przez Kupującego Formularza Zamówień oraz wysłanie Potwierdzenia przez Sprzedającego (akceptacja oferty). Chwilą zawarcia Umowy jest moment, w którym Potwierdzenie dotrze do systemu e – mailowego Kupującego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

4.             Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za Zamówienia:

a)    przedpłata przelewem na rachunek bankowy należący do Sprzedającego podany na stronie,

b)   płatność przy odbiorze Towaru,

c)    płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72.

 

§ 3. Oferowany towar

1.             Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego (dalej: Towary) są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

2.             Wszystkie informacje uzyskane przez Sprzedającego od producenta podane są w opisie Towaru, znajdującym się na Stronie.

3.             Informacje handlowe zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu.

4.             Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty zakupu bez podania przyczyn.

5.             Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość wycofania oferty zakupu w całości lub w części.

6.             W przypadku braku możliwości realizacji zaakceptowanego już Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, a Zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na podany w Formularzu Rejestracji adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata ceny zamówionego towaru, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.

 

§ 4. Cena Towaru i dowód zakupu

1.             Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wskazane przez Sprzedającego ceny nie podlegają negocjacjom.

2.             Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki Towaru.

3.             Jeżeli cena Towaru podana na Stronie jest inna, niż w wiadomości potwierdzającej Zamówienie, wówczas wiadomość  ta stanowi nową ofertę i do zawarcia Umowy konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego. Akceptacja następuje poprzez przesłanie wiadomości e – mail z potwierdzeniem Zamówienia. W takim przypadku chwilą zawarcia Umowy jest moment, w którym wiadomość z potwierdzeniem Zamówienia dotrze do systemu e – mailowego Sprzedającego w sposób umożliwiający jej odczytanie. Do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny.

4.             Na życzenie Kupującego, zgłoszone w wiadomości e – mail, Sprzedający wystawi i doręczy Kupującemu fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT równoznaczne jest z brakiem możliwości doręczenia Kupującemu oryginału paragonu fiskalnego.


§ 5. Wysyłka Towaru

1.             Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową, z możliwością osobistego odbioru Towarów w sklepie stacjonarnym: Sklep Pod WSK-ą Motoped Janusz Ziółkowski Sp. J. przy ul. Dubois 3/1B, 50 – 208 Wrocław.

2.             Wysyłki Towaru Sprzedający dokonuje na adres wskazany przez Kupującego jako adres wysyłki w Formularzu Zamówień lub w Formularzu Rejestracji. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

3.             Podane  na Stronie koszty wysyłki dotyczą tylko wysyłki na terenie Polski.

4.             Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Kupującego adresu wysyłki oraz numeru telefonu kontaktowego adresata przesyłki.

5.             Wysyłka Towaru na adres znajdujący się poza granicami Polski, możliwa jest jedynie po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedającym. Koszty przesyłek zagranicznych ustalane są przez Sprzedającego indywidualnie.

6.             Wysyłka Towaru odbywa się w Dni robocze, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego:

a)  informacji o wyborze przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”,

b)  zapłaty ceny.

7.             Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych na Stronie

8.             Wyboru przewoźnika oraz sposobu zapłaty dokonuje Kupujący w Formularzu Zamówień.

9.             Koszt wysyłki podawany jest do wiadomości Kupującego przed zawarciem Umowy. W przypadku dokonywania zakupu większej ilości Towarów lub wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie z Kupującym. Uzależniony on będzie od wagi całej przesyłki, wielkości oraz kształtu, a w przypadku przesyłki zagranicznej, także od kraju doręczenia.

10.         W przypadku nieodebrania przez Kupującego wysłanego Towaru z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedającego – tj. kosztów wysyłki towaru do Kupującego i kosztów przesyłki zwrotnej Towaru.

11.         Koszt wysyłki obejmuje również koszty opakowania i zabezpieczenia Towaru.

12.         Koszt wysyłki stanowi odrębną pozycję na dokumencie potwierdzającym zakup Towaru.

13.         Wszelkie ryzyko dotyczące Towaru przechodzi na Kupującego w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Kupującego jego zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Kupującego w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Kupującego ryzyka, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Towaru.

 


§ 6. Reklamacje

1.             Przepisy dotyczące rękojmi za wady towaru w stosunkach między Kupującym a Sprzedającym są wyłączone za wyjątkiem odpowiedzialności Sprzedającego z winy umyślnej.

2.             Procedura gwarancyjna Towaru oraz terminy gwarancji zawarte są w Karcie Gwarancyjnej producenta danego Towaru..

 

§ 7. Kontakt ze sprzedającym

1.       Sprzedający prowadzi działalność od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 18:00.

2.       Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest drogą telefoniczną na numer podany w zakładce Kontakt z nami na Stronie, poprzez adres e – mail: motoped@poczta.onet.pl lub poprzez Formularz Kontaktu. Najszybszą formą kontaktu jest kontakt za pomocą Formularza Kontaktu dostępnego na Stronie w zakładce Kontakt z nami.

3.       Brak odpowiedzi Sprzedającego w ciągu dwóch Dni roboczych od dnia wysłania wiadomości oznacza, że nie dotarła ona do Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący powinien ponowić wiadomość.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

1.             Sprzedający gwarantuje zabezpieczenie danych osobowych i teleadresowych przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Kupujący zawierając Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie określonym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów online

1.             Kupujący może skorzystać z internetowych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dotyczących umów zawartych ze Sprzedającym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Śledź nas na Facebooku